סל הקניות
תקנון (תנאי שימוש)

תנאי השימוש, התקנון והרכישה הללו, הינם הסכם בינך הלקוח, לבין האתר www.couponi.co.il ומפעיליו. אנא קרא אותם היטב, הסכם זה הינו הסכם מחייב.
כתנאי לרכישה באמצעות אתר קופוני אתה מאשר שליחה של הודעות דוא"ל בנושאים הקשורים לפעילות האתר, כגון הטבות, מבצעים, נושאים שיווקים ותכנים אחרים להחלטת הנהלת האתר. ניתן לשלוח בקשת הסרה מרשימת התפוצה שלנו בכל עת על ידי לחיצה על "הסרה" המופיע בתחתית הודעות הדוא"ל שלנו.
אנו מודים לכם על שבחרתם להנות מהשירותים שאנו מציעים.
האתר ו/או החברה מציעים את שירותיהם – הכול כאמור להלן, בכפוף לתקנון האתר הבא ולתנאי השימוש המפורטים להלן:
1. כללי
א. האתר משמש ומציע, בין היתר, תשתית מקוונת, המאפשרת למגוון יצרנים, נותני שירותים, סוחרים ומשווקים, להציע ולמכור, בכל דרך מכירה העומדת בתנאים מסחריים מקובלים ובכפוף לחוק, שוברים - "קופונים", שתמורתם ניתן לקבל מוצרים ו/או שירותים ו/או הטבות של הספקים.
ב. התקנון התקף הינו זה המוצג בכל-עת נתונה באתר.
ג. הוראות התקנון יחולו על רכישת שוברים, שימוש, ביקור, גלישה או דפדוף באתר.
ד. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
ה. בעצם הגלישה באתר, השהייה בו ו/או ביצוע רכישה של שוברים, הגולש מביע את הסכמתו ואת קבלת התקנון כמפורט, לרבות האמור בו לעניין הגנה על הפרטיות.
ו. ככל שיש או שתהיה התקשרות בין החברה לבין גולש לרכישת שוברים, הרי שהתקנון קובע את זכויות הגולש. יש לקרוא את התקנון בקפידה ולהבין את כל סעיפיו והוראותיו.
ז. והיה וימצא כי סעיף ו/או תנאי מסוים בתקנון ו/או בהתקשרות בין גולש לבין האתר, אינו בר-תוקף מכול סיבה אשר תהא, ו/או כי הוא בטל או שאינו בר-אכיפה, לא יהיה בדבר כדי להשפיע על ביטולם או על היכולת לאכוף סעיפים ו/או תנאים אחרים המופיעים בתקנון.
2. שינויים בתקנון
א. אפשר והתקנון יתעדכן מעת-לעת, מכול סיבה אשר תימצא החברה לנכון, וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי, ואפשר שהדבר יהיה בלא הודעה מראש ומבלי שהחברה פרסמה הודעה בעניין.
ב. תוקפם של שינויים בתקנון יהיה מרגע שפורסמו באתר ו/או ממועד אחר שיקבע לצורך העניין – אם נקבע כזה.
ג. שימוש באתר או בשירות הניתן בו, לאחר שנעשו שינויים בתקנון, משמעם קבלת השינויים כאמור.
ד. משכך נמליץ לקרוא את התקנון מעת לעת.
3. האתר והשירותים המוצעים בו
א. החברה מציעה, באמצעות הצעה המופיעה באתר, שירותי רכישה מקוונים של שוברים המקנים את הזכות לקבל, בלא תשלום נוסף ו/או בהנחה ו/או כהטבה ו/או בכל דרך אחרת כאשר הוגדרה בהצעה, טובין, כאמור וכמפורט בהצעה.
ב. האתר מציע לפרטיים, קבוצות, עסקים וארגונים  לרכוש, באמצעות רכישת שוברים, טובין, ממבחר ספקים.
ג. יודגש ויובהר, כי החברה עצמה אינה משמשת כספק – היא אינה המוכרת של הטובין המוצגים באתר. ספק הינו העסק שהציע את הטובין.
ד. האתר מהווה תשתית בלבד להצגת הטובין המופיעים בו ולמכירת השוברים הרלוונטיים לעניינם בלבד.
ה. בכל עת נתונה יוצגו באתר עסקאות שונות ומגוונות לרכישת שוברים.
ו. בבקשה לרכישת שובר הינך מבקש מהחברה לרכוש בעבורך שובר, בהתאם לפרטים ולתנאים הפרטניים הרלוונטיים לשובר הנדון, בהתאם לתקנון זה ובהתאם לתקנון הספק.
ז. ליד כל שובר המוצע למכירה באתר, יופיע מחירו ותיאור אודות הטובין אותם מקנה השובר.
כן יפורטו: שם הספק, פרטי ההתקשרות עימו, מחיר השובר, מינימום של רוכשים הנדרש כדי שההצעה תתממש, מקסימום שוברים שיכול גולש אחד לרכוש באותה הצעה, תוקף ההצעה, וכל דבר אחר הנוגע להצעה, כפי שהחברה תמצא לנכון לפרסם.
המידע נמסר באחריותו הבלעדית של הספק.
ח. מחיר השובר הינו המחיר כפי שמוצע על ידי הספק בהצעה הפרטנית הנדונה.
מחיר השובר, אינו משקף בהכרח את המחיר הנמוך ביותר בשוק לטובין הנדונים.
בדיקה והשוואת מחירים הינה באחריותו של הגולש בלבד.
ט. על מנת שתוכל לרכוש שובר תתבקש להירשם לאתר, ההרשמה היא ללא עלות ובחינם לחלוטין.
י. התכנים באתר הם לשימוש למטרת בחינת ההצעות בלבד.
4. תנאים להתממשות רכישת שובר
א. על מנת שההצעה תתממש ותוכל לרכוש את השובר, נדרש מינימום של לקוחות שירכשו את השובר.
המינימום האמור הינו תנאי הכרחי במימוש העסקה.
ב. לכל הצעה נדרש מינימום שונה, והכל כפי שיפורסם באתר.
ג. יודגש כי הרשמה לרכישת שובר מהווה רכישה מיידית של השובר, וכל הצעה שתגיע למינימום קונים הנדרש, תטופל באופן מיידי.
ד. במקרה שבו להצעה לא יהיו מינימום רוכשים הנדרש, תהיה החברה רשאית לבטל את העסקה והגולש לא יחויב בגינה.
ה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לעכב את מכירת השובר, עד למועד קבלת אישור חברות האשראי למספר רוכשים העומד במספר הרוכשים המינימאלי, כאמור לעיל.
ו. ברכישת שובר מתחייב הגולש שלא לבוא בדרישות ו/או טענות ו/או תביעות בנוגע לביטול העסקה וביטול החיוב בגינה, בנסיבות המתוארות לעיל.
ז. כמות הטובין המוצעת בכל הצעה תהיה קבועה מראש והינה בשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
5. מימוש עסקה
א. במקרה שבו העסקה תמומש, ישלח אל הגולש-הרוכש, לכל המאוחר ביום העסקים שאחר יום הרכישה, שובר לכתובת הדואר האלקטרוני העדכנית שהוא מסר באתר.
ב. לאחר הדפסת השובר יוכל הגולש-הרוכש לגשת עימו לספק ולפדות אותו – הכול כאמור בהצעה.
ג. חובה להציג את השובר מודפס בהגעה לבית העסק למימוש. אלא אם מדובר במוצרים במשלוח, או אלא אם כן צוין בפירוש אחרת בעמוד הדיל.
ד. קבלת הטובין מותנית בהצגת השובר המאושר בליווי תעודה מזהה.
ה. יודגש כי החברה לא תישא באחריות במקרה בו השובר אבד ו/או נגנב ו/או נפדה על-ידי אדם אחר מלבד הגולש-הרוכש.
ו. מימוש השובר כפוף למועדים הנקובים בהצעה.
ז. יצוין כי אובדן שובר הוא כאובדן כסף מזומן. כמו כן, שוברים שפג תוקפם נחשבים כאובדן ולא תהיה אפשרות לממש את השובר. לא ניתן להאריך תוקף שובר, אלא בהחלטה של החברה.
6. ביטול עסקה על-ידי החברה
א. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל הצעה ו/או עסקה כלשהי, באם יתברר לה שחלה טעות אנוש או טעות טכנית בפרט מפרטי ההצעה.
ב. במקרה של טעות כאמור, תשלח לגולשים-הרוכשים הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני.
7. כתובת הדואר האלקטרוני
החברה לא תישא בכול אחריות לקבלת או לאי קבלת הודעות בכתובת הדואר של הגולש ו/או הרוכש, למעט אם מדובר בכשל במערכת משלוח ההודעות של החברה.
8. גישה לאתר
א. רכישת טובין, מותרת לבני 18 שנה ומעלה בלבד, בעלי אזרחות ו/או תושבות ישראלית, המתגוררים בתחומי מדינת ישראל, ואשר הינם בעליו של כרטיס אשראי ישראלי בתוקף.
ב. לא תתבצענה עסקאות באמצעות כרטיסי אשראי בין-לאומיים.
ג. החברה שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו ו/או את הזכות לביצוע רכישת שוברים, מגולשים אשר ראתה לנכון לעשות כך וזאת לשיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת.
ד. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע מגולש מלהשתתף באיזה מההצעות ולרכוש טובין דרך האתר, בכל אחד מהמקרים הבאים:
ד.1. אם מסר פרטים שגויים.
ד.2. אם ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה, בספקים המציעים טובין באתר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה ו/או גולשי האתר.
ד.3. אם כרטיס האשראי שברשות הגולש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
ה. החברה ו/או הספקים יהיו רשאים לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה, ו/או לבעליה או למי מטעמם, ו/או לספקים.
ו. החברה רשאית לחסום כניסה ו/או גישה לאתר של גולש, או להשעות את אפשרות הכניסה ו/או גישה, לכל או לחלק של האתר ללא צורך בהודעה מוקדמת, בגין כל התנהגות/פעולה אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה מפרה חוק ודין כלשהם, או שהיא מזיקה לאינטרסים של גולש אחר, של ספק, של צד שלישי, של מפרסם, של מממן, של מעניק חסות, או החברה עצמה.
9. חשבון גולש
א. על מנת לרכוש טובין באמצעות האתר, נדרש כי לגולש יהיה חשבון באתר.
ב. הפרטים הנדרשים הינם: שם מלא, מס' ת.ז., פרטי כרטיס אשראי, כתובת מגורים, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני.
ג. תנאי מוקדם לרכישת שובר אישור חברת כרטיסי האשראי הן לעסקה הנדונה והן לעניין יכולת התשלום.
10. הצהרות הגולש
בגלישה באתר או בבקשה לקבל שירותים של החברה, מצהיר ומתחייב הגולש:
א. שכל המידע שסיפק לחברה, הוא מלא ומדויק.
ב. כי באחריותו הבלעדית של הגולש, לשמור על סודיות המידע בחשבונו, לרבות הסיסמה.
ג. הוא מסכים לא להתחזות לאף אדם אחר בזמן השימוש באתר.
ד. הוא מסכים לקבל על עצמו אחריות לכל הפעילויות שמתרחשות תחת חשבונו או סיסמתו באתר.
ה. כי יעדכן אצל האתר את כתובת הדואר אלקטרוני המדויקת שלו, כתובת למשלוחים, מספר טלפון, כרטיס אשראי בתוקף ומידע על חיובים כספיים בקשר לשירותי החברה ו/או האתר.
11. קניה בטוחה
א. החברה נעזרת בשירותי האבטחה מהטובים הקיימים.
ב. החברה מתחייבת שרוכשי שוברים לא ישלמו דבר אל מעבר לחיובים שהיא רשאית לגבות מהם.
ג. החברה מתחייבת לא למסור את פרטי בעלי חשבון באתר לצדדים שלישיים, וזאת פרט לספק שהציע את ההצעה, או למעט במקרים בהם יהיה אילוץ או דין המאלץ אותה לעשות כן.
12. שובר מתנה
א. ניתן להזמין דרך האתר 'שובר מתנה' לטובין, אותו ניתן להעניק במתנה לאדם אחר.
ב. על מנת שהמוטב  הנהנה מהמתנה יוכל לפדות את השובר, יש להזין את פרטיו המלאים של מקבל המתנה – שמו, כתובתו, טלפון וכתובת דואר אלקטרוני.
ג. שובר המתנה יישלח לכתובת הדואר האלקטרוני של רוכש המתנה, כשהוא רשום על שם מקבל המתנה.
ד. שובר מתנה אינו ניתן להחזרה תמורת החזר כספי.
ה. החברה אינה אחראית לשובר מתנה אשר אבד או נגנב.
13. תשלום עבור טובין
א. המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ כדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.
ב. עסקה שאושרה מהווה קנייה של הטובין, המחייבת את הלקוח בתשלום מלא עבורם, במחיר שהוצג באתר.
ג. בביצוע עסקה, הגולש מסכים ומאשר כי אנו מורשים לגבות מחשבון כרטיס האשראי שלו את הסכומים בגין העסקאות שביצע דרך האתר.
ד. החיוב יתבצע על ידי החברה וזאת באמצעות כרטיס האשראי שמסר הגולש.
ה. במקרה שבו חברת כרטיס האשראי תסרב לכבד את העסקה, תבוטל השתתפות הגולש בעסקה והטובין לא יסופקו.
במקרה שכזה יחוייב הגולש בדמי ביטול.
ו. החברה אינה אחראית לכל עמלות בנק נוספות, חיובי ריביות, חיובים כספיים, חיובים בגין יתרת חובה, או כל עמלה ו/או חיוב אחר הנגרם כתוצאה מחיובים שנגבו על ידיה.
14. ביטול עסקת קנייה טרם אישורה
א. במידה ונרשם הגולש לעסקה כלשהי באתר ולאחר מכן חזר בו, בטרם אושרה העסקה, הוא יוכל לבטל את העסקה, כאמור להלן.
ב. ביטול עסקה יעשה באמצעות פניה לשירות הלקוחות של האתר, באמצעות הדואר האלקטרוני, אשר תכלול: בקשת ביטול, את פרטי המציע, מספר ת.ז. ומלוא פרטי העסקה.
15. ביטול עסקה לאחר אישורה
א. במידה והגולש-הרוכש התחרט לאחר שהעסקה אליה נרשם כבר אושרה (גם אם טרם נשלח אליו אישור עסקה לדואר אלקטרוני), יוכל הגולש-הרוכש לבטל את השתתפותו בעסקה, רק באמצעות תקשורת ישירה עם נציגי החברה.
ב. ביטול עסקה שאושרה והחזר כספי בגינה, יתקיימו בהתאם למדיניות ההחזרים של החברה/הספק ולהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 (להלן: 'החוק').
ג. בהתאם לחוק רשאי הגולש-הרוכש לבטל עסקה, בהודעה בכתב,
ג.1. לעניין מוצר - עד 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל.
ג.2. לעניין שירות - בתוך 14 יום מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני (2) ימי עבודה קודם למועד בו השירות אמור להינתן.
ד. זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים:
ד.1. לגבי ''טובין פסידים'' כמשמעם בחוק הגנת הצרכן.
ד.2. לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ''ה-1995.
ד.3. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.
ד.4. טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית.
ד.5. טובין שערכם נמוך מ50 ש"ח.
ה. בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לגולש הסכום ששולם בגין הטובין, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ₪ – הנמוך מביניהם, בניכוי דמי משלוח, הוצאות ועמלות בגינן חויבה החברה– כאמור להלן.
ו. הגולש-הרוכש יחויב בתשלום מלא של דמי המשלוח, גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר כבר נשלח מהספק לחברת השילוח.
ז. לא יתקיים כל חיוב במקרה בו ביטול עסקה נעשה עקב פגם או אי-התאמה בין הטובין לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי הספק, בכפוף להשבתו לידי הספק או מי מטעמו, במקום עליו יודיע הספק את הגולש-הרוכש.
ח. לא ניתן לזכות ולא יתבצע זיכוי ו/או ביטול עסקה לכרטיסי חיוב מיידי (דביט), זיכוי כזה יכול להינתן אך ורק כקרדיט לשימוש באתר.
16. סיום שימוש והתקשרות עם האתר
א. גולש יכול לבטל את רישומו לאתר בכל עת.
ב. הביטול יכנס לתוקף מיידית ויחול ממועד הביטול והלאה בלבד - לא יינתנו החזרים כספיים או זיכויים עבור עסקאות שכבר אושרו וטובין שכבר נרכשו.
17. תוכן האתר והמפורסם בו
א. החברה מציגה באתר תקצירים, ביקורות, תגובות, תפריטי הנחיות והערות גולשים, בנוגע לטובין המוצגים באתר.
ב. החברה, בעלי מניותיה, מנהליה או עובדיה לא יישאו באחריות בגין נזק הנגרם כתוצאה מהסתמכות גולש על מידע הזמין באתר.
ג. על אחריותו הבלעדית של הגולש להעריך כל מידע, תגובה, דעה, עצה, ביקורת, או כל תוכן אחר, הזמינים באתר.
ד. יתכן שקישורים אחדים באתר יובילו לאתרים אחרים, שאינם בבעלותה או בשליטתה של החברה.
החברה לא סקרה את האתרים הללו, ואין לה שליטה על התוכן המצוי באתרים אלו.
התחברות לאתרים דרך קישור ו/או הורדה של כל מידע מאתרים מקושרים, נעשות באחריותו של הגולש בלבד.
החברה אינה מצהירה או מתחייבת שהורדות מאתרים מקושרים יהיו חוקיות.
החברה אינה מצהירה ומתחייבת שאתרים מקושרים לא יכילו וירוסים או פגיעות מסוג אחר במערכות המחשוב של הגולש.
18. דיוור אלקטרוני
בפתיחת חשבון באתר, מביע הגולש את הסכמתו, לקבל הודעות דואר אלקטרוני מהחברה לעניין: חשבונו, פעילותו באתר, מידע פרסומי לגבי פעילויות באתר, מבצעים ו/או כל מידע אחר.
19. התנהלות גולש באתר
בגלישה ושימוש באתר מסכים הגולש גם לתנאים הבאים:
א. לא להעלות, לפרסם, לשלוח בדואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת להעביר תוכן כלשהו שמכיל וירוסים ו/או רוגלות ו/או כל קוד מחשב אחר ו/או מסמכים שהם או תוכנם, עלול להפריע, להרוס או להגביל את השימושיות של כל תוכנת מחשב, חומרה, ציוד או תוכן אחר הקשור לאתר.
ב. לא להפריע, בכל אופן, לשירותים או לרשת הקישורים לאתר.
ג. לא להתנהל באופן פוגעני במהלך השימוש בשירותים או באתר של החברה, תוך התחזות לאדם אחר בזמן שימוש באתר או בשירותים, למטרות לא חוקיות.
ד. לא להירשם למכירות קבוצתיות ולבצע רכישות מהאתר בשום דרך מלבד דף החשבון האישי שבאתר.
ה. להיות אחראי אישית ולשפות במלוא גובה הסכום את החברה וכל מי מטעמה, עבור כל נזק ישיר, עקיף ו/או תוצאתי, שהוא יהיה הגורם לו ו/או מעורב בהתרחשותו.
20. ביקורות גולשים ותכנים אחרים
א. גולשים בעלי חשבון באתר יהיו רשאים, במידה והאתר יאפשר זאת – הכול על פי החלטת החברה ולשיקול דעתה הבלעדי, לכתוב באתר הערות, הצעות, רעיונות, תגובות, שאלות או תכנים אחרים.
ב. תכנים מגונים, מאיימים, משמיצים, פולשים לפרטיות, מפרים זכויות קניין רוחני, או באופן אחר פוגעים בצד שלישי, שנויים במחלוקת ציבורית, שיש בהם משום אמירות פוליטיות, שידול מסחרי ו/או שאינם עומדים בדרישות חוקי מדינת ישראל – יוסרו לאלתר על-ידי הנהלת האתר.
ג. החברה ו/או האתר חופשיים לעשות שימוש בכל הערה, מידע, רעיון, עקרון, ביקורת, תגובה, או טכניקות או חומרים אחרים שגולשים יצרו באתר, וזאת גם מבלי ליידע, לכל מטרה שתמצא לנכון.
ד. בעצם פרסום תוכן או חומר באתר, מעניק הגולש לחברה זכות/רשות להשתמש בו, לרבות תחת שמו של השולח, באופן לא אקסקלוסיבי, חופשי מתמלוגים, ובלתי חוזר.
ה. בעצם פרסום חומר או תוכן באתר, מצהיר ומתחייב הגולש כי:
ה.1. הינו הבעלים או בעל השליטה בכל הזכויות של התכנים שפרסם.
ה.2. התוכן מדויק ככול שדעתו משגת.
ה.3. שימוש בתוכן לא יגרום נזקים לכל אדם או ישות.
ה.4. הגולש יפצה את החברה על כל תביעה בגין תוכן שהוא המקור לו.
ה.5. לחברה הרשות ו/או הזכות, אך לא את החובה, לבקר ולפקח, לשלוט, להוסיף או להסיר כל פעילות או תוכן.
ה.6. החברה אינה אחראית ולא מתחייבת לגבי כל תוכן שפורסם על ידי גולש, על ידי צד שלישי.
21. זכויות קניין
א. האתר מכיל מידע, תוכנה, תמונות, גרפים וחומרים אחרים, אשר מוגנים על-ידי זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, סימני מסחר, סודות מסחריים או זכויות קנייניות אחרות, וזכויות אלו הן בנות תוקף ומוגנות בכל הדרכים, במדיה ובטכנולוגיה, אשר קיימות נכון להיום, וכן כאלו שיתפתחו בעתיד.
ב. כל התכנים נתונים תחת זכויות יוצרים בהתאם לחוק זכויות יוצרים בישראל, והחברה הינה בעליהן של זכויות אלו, לרבות בבחירה, עיצוב, תיאום, הסדרה והשבחה של תכנים כאמור.
ג. לגולש אסור לשנות, להסיר, למחוק, להגדיל, ליצור נגזרת עבודה או לנצל בכל דרך שהיא אחד מהתכנים, בשלמותם או בחלקם.
ד. גולש לא יעשה שימוש בכל מכשיר, תוכנה או פעולה, שנועדו להפריע או לנסות להפריע להתנהלות האתר.
ה. גולש לא יעשה מעשה שתוצאתו הינה עומס בלתי-סביר או גדול במידה רבה, על התשתית של האתר.
ו. גולש לא יעתיק, ישכפל, ישנה, יתאים, או יפרסם בציבור כל מידע שמקורו באתר.
22. זכויות מקוונות
א. לחברה הזכות לפקח ולשלוט באמצעים אלקטרוניים, בשטחי פרסום או שימוש אחר של גולשים באתר, ואף לחשוף ולמסור כל מידע, מוקלט או בתקשורת אלקטרונית מכל סוג אם:
א.1. נדרש הדבר כדי לקיים הוראות חוק כלשהו, רגולציה או דרישה של הרשויות.
א.2. הדבר הכרחי או נחוץ כדי להפעיל את האתר.
א.3. הדבר נדרש על-מנת להגן על זכויות הקניין של החברה, וכל גורם אחר הקשור ו/או הרלוונטי לעניין.
ב. החברה תחליט, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, אם יש מקום להוציא או לבקש להוציא תכנים מהאתר.
ג. החברה שומרת לעצמה את הזכות לאסור התנהלות, קשר או תוכן, וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
ד. מבלי לפגוע באמור לעיל, אין החברה ואו האתר ו/או הספקים ו/או מפרסמים באתר, יכולים להבטיח עריכה מיידית או הסרה של תוכן שנוי במחלוקת לאחר שפורסם באתר.
ה. החברה ו/או האתר ו/או ספקים ו/או מפרסמים באתר, לרבות מנהליהם ועובדיהם, לא יישאו באחריות בגין כל פעולה או מחדל בהקשר להתנהלות, תקשורת או תוכן באתר.
23. זכויות יוצרים
עיצוב האתר, הטקסט, הגרפיקות, בחירתם וסידורם, וכל זכויות היוצרים על התוכנה, הינם של החברה וכל הזכויות בהם שמורות לחברה. כל שימוש אחר בחומרים באתר הזה, לרבות שכפול לצורך שינוי, הפצה או פרסום - אסור בתכלית האיסור.
24. סימני מסחר
א. החברה, האתר, הסמליל של האתר, כותרות המצויות באתר, אלמנטים גרפיים, ואייקונים, מהווים סימני מסחר של החברה.
ב. כל יתר סימני המסחר, שמות טובין ושמות וסמלילים של ספקים ו/או טובין, הינם קניינם של בעליהם, בהתאמה.
25. הגנה על פרטיות
א. החברה דואגת לפרטיות של לקוחותיה ואינה מעבירה את הפרטים אודות לקוחותיה לאחרים, פרט לעסקים שהציעו את המכירה אליה נרשם גולש.
ב. עם זאת, החברה תעביר פרטי גולש וכל מידע אשר יהיה ברשותה, על מנת לציית לחוק, בין אם תתבקש לעשות זאת על ידי גוף משפטי או ממשלתי בעל סמכות, ובין אם לפי שיקול דעתה הקובע כי צעד זה נחוץ, על מנת לשמור על החוק.
ג. החברה תעביר פרטי גולש וכל מידע אשר יהיה ברשותה, לרבות תוכן, אם צעד זה נדרש על מנת לאכוף את תנאי השימוש, או על מנת להשיב לתביעה משפטית הטוענת כי תוכן כלשהו מפר זכויות צד שלישי, או על מנת להגן על הזכויות, הרכוש והבטיחות של החברה, לקוחותיה, עובדיה והציבור הכללי.
ד. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב-"עוגיות" (“cookies”), על מנת לספק לגולשים שירות מהיר ויעיל.
26. הגבלת אחריות החברה
א. החברה אינה מייבאת, מייצרת, משווקת, מוכרת או מספקת את הטובין המוצגים באתר.
ב. החברה אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לטיבם, התאמתם ו/או למפרט הטכני של הטובין.
ג. כפי שהובהר לעיל, האתר משמש רק כבמה להצגת הטובין.
בדיקת הטובין, איכותם, טיבם, כדאיות רכישתם והעסקה וכל היוצא בזה, הינם באחריותו הבלעדית של הגולש.
ד. החברה אינה נושאת באחריות בגין טובין בעלי סיכון גופני גבוה שנרכשו דרך האתר, לרבות שלא בתחומים כדוגמת ספורט אתגרי.
ה. לא יבוא גולש בכל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלשהי, במקרה שבו רכש דרך האתר טובין פגומים ו/או באיכות ירודה ו/או שאינם תואמים את התמונה המופיעה באתר וכיוצ"ב. התמונות, הסרטונים והמדיה באתר הינם להמחשה בלבד.
ו. בדיקת עניינים כגון אחריות על הטובין, במידה ויש כזו, ומדיניות החלפת הטובין שנרכשו, הינם על אחריותו האישית והבלעדית של הגולש.
ז. החברה אינה נושאת בכל חבות או אחריות לכל טעות או מחדל בתוכן האתר, לכל כשל, איחור או הפרעה במשלוח, לכל אבידה או נזק שנוצר עקב שימוש בתוכן המצוי באתר, או לכל התנהלות שנעשית על-ידי גולשים באתר.
ח. החברה לא לוקחת על עצמה אחריות בדבר הסתמכות לקוחות ו/או מבקרים על מידע הזמין דרך האתר, אשר אינו המידע הנוגע ישירות לשירותים המוגדרים שהיא מעניקה.
ט. החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר אשר אינו בשליטתה המלאה.
י. לא יהיו החברה, בעליה, מנהליה, עובדיה ו/או האתר, אחראים, יחד או לחוד, כלפי גולש ו/או רוכש שובר ו/או מקבל שובר מתנה, בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או תוצאתי, עיקרי או מקרי.
יא. נקבע, על-ידי רשות המוסמכת לכך, כי הוראה מהוראות סעיף זה, או כל הוראה אחרת בתקנון, אינה ברת-תוקף או ברת-יישום, ימשיכו לעמוד בתוקפם המלא כל יתר סעיפיו והוראות התקנון, לרבות סעיפי והוראות סעיף זה, אשר הקביעה לא חלה לעניינם.
27. סמכות שיפוט
א. התקנון יפורש וידון בהתאם ועל-פי חוקי מדינת ישראל.
ב. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקנון זה נתונה רק לבתי המשפט בעיר תל אביב.