סל הקניות
הצהרת פרטיות
א. כללי.
 
1. על השימוש באתר זה www.couponi.co.il או בכל אתר שיחליף אותו או יתווסף אליו ("האתר"), תחול מדיניות פרטיות כמפורט להלן.
2. להלן יפורטו הנהלים אשר על פיהם פועלת החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר וביחס לאיסוף ולשימוש במידע שנמסר לקופוני על ידי המשתמשים באתר ו/או הנאסף על ידי קופוני בעת השימוש באתר (להלן: "מדיניות הפרטיות").
3. בעת השימוש באתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, המוצרים ו/או השירותים שביקשת לרכוש שוברים עבורם, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכדומה. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לרבות בעת רישומך לאתר. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך (זהו מידע סטטיסטי ומצטבר, לדוגמה העמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת ה IP שממנה פנית ועוד).
4. מדיניות הפרטיות חלה על המידע האישי המזהה שנמסר על ידך, כחלק מתהליך הרישום האישי, המועבר על ידך בזמן השימוש בשירותים וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאתה גולש באתר.
5. קופוני אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותך, על ידי צדדים שלישיים, לרבות גופים מסחריים ו/או אתרים ו/או סוחרים מקוונים, לרבות אלה המופיעים באתר (כגון בתי עסק המשתתפים במבצעי ההטבות באתר וכיוצא בזה) ואשר אינם בשליטת קופוני. בכל מקרה של ספק, עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותו בתי עסק, סוחר, אתר או גוף מסחרי.
6. יודגש, כי הפרטים שיסופקו לקופוני, יכול ויאומתו כנגד מידע אודותיך שיש כבר ברשות קופוני או כנגד מידע דומה שסופק לקופוני או כנגד כל מידע דומה אשר מצוי בחזקתו של צד שלישי כלשהו.
 
ב. רישום לאתר
 
7. בעת הרישום לאתר יהיה עליך להזין טופס רישום הכולל פרטים אודותיך, כגון: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, טלפון, כתובת וכו'.
8. כמו כן, גם בעת רישומך לקבוצת הקניה באתר, תתבקש למסור את הפרטים שלעיל וכן את פרטי כרטיס האשראי שלך, לצורך ביצוע הרכישה.
9. יובהר, כי הפרטים שתתבקש למסור כוללים מידע הנחוץ במישרין לצורך אספקת השירותים ו/או לרכישת המוצרים באתר וללא מסירת הפרטים האמורים לא תוכל להצטרף לאתר ו/או להשתתף ברכישה.
 
ג. מאגר מידע
 
10. המידע שנאסף אודותיך יישמר במאגרי המידע של קופוני.
 
ד. השימוש במידע
 
11. השימוש במידע שיתקבל אודותיך עקב שימושך באתר ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, בין השאר, על מנת:
11.1 לאפשר את שימושך באתר;
11.2 לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;
11.3 לשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים שקיימים באתר;
11.4 לאפשר רכישת מוצרים ו/או שירותים באתר, לרבות באמצעות הרכישות הקבוצתיות – וכן פרסום מידע ותכנים;
11.5 להתאים את המודעות ו/או העסקאות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך.
 
12. המידע שישמש את קופוני יהיה בחלקו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אישית.
13. קופוני נוהגת לתעד באופן אוטומטי בשרתיה את כל המידע שנקלט מן הדפדפן שברשותך ובכלל זאת כתובת ה – IP שלך וכן את כל הדפים בהם ביקרת. בהסכמתך להסכם תנאי השימוש שלעיל , הנך מביע את הסכמתך כי תיעוד כאמור יבוצע על ידי קופוני לצורך:
13.1 יצירת קשר עמך.
13.2 משלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אליך (בין על ידי קופוני ובין על ידי מי מטעמה) באמצעות הדואר האלקטרוני, לרבות הודעות המייל היומי, אלא אם תציין בכתב בפני קופוני כי אינך מעוניין בכך עוד. באם הנך חפץ להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני כאמור, הנך מוזמן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של קופוני באמצעות יצירת קשר באתר, ולבקש להסירך מרשימת התפוצה.
13.3 לאפשר שימוש חוזר ורכישת מוצרים ו/או שירותים חוזרת באתר.
13.4 בכדי למנוע שימוש לא חוקי ו/או לא מורשה באתר.
 
ה. שימוש במידע ומסירתו לצדדים שלישיים
 
14. קופוני לא תמכור ו/או תשכיר ו/או תעביר את המידע האישי אודותיך, כפי שנמסר לה על ידך, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, למעט לגוף מסונף אליה (חברת בת, חברת אם, חברה אחות וכו').
15. על אף האמור לעיל, קופוני תהייה רשאית לחשוף את המידע האישי אודותיך, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים כלשהם, בכפוף להתקיימות אחד מן התנאים הבאים:
 
15.1. קופוני קיבלה את הסכמתך לחשוף מידע זה;
15.2. חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים הכרחית לשם אספקת השירותים. יש להדגיש, כי אלא אם נאמר אחרת, לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה מספקת אותו קופוני;
15.3. כאשר מסירת המידע נדרשת על פי חוק ו/או במידת הצורך במסגרת הליכים משפטיים, לרבות במקרה שבו יתקבל אצל קופוני צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;
15.4. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין קופוני שתחייב את חשיפת פרטיך;
15.5. במקרה בו קופוני תמצא, כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש או הינן מנוגדות לדין, לרבות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא.
15.6. במקרה שבו קופוני תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
 
ו. Cookies
 
16. האתר יכול וישתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
17. דפדפני אינטרנט מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
 
ז. אבטחת מידע
 
18. קופוני מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לפיכך, קופוני אינה מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהן (ובלבד שקופוני נקטה אמצעים סבירים למנוע אותן).
 
ח. שינויים במדיניות הפרטיות
 
19. מדיניות הפרטיות של האתר יכולה ותשתנה מעת לעת. בכל מקרה בו תשתנה באופן מהותי מדיניות זו, שינוי הנוגע לאופן בו קופוני משתמשת במידע ובפרטים שנמסרו על ידך, קופוני תודיע לך על כך שהתבצע שינוי במדיניות הפרטיות על ידי הצבת הודעה מתאימה באתר או על ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני על כך. מדיניות הפרטיות העדכנית והתקפה תהא נגישה באתר תחת הקישור "מדיניות פרטיות" או שם דומה.